Bohoslužobný poriadok

KAŽDODENNÝ PORIADOK
07:00
  • 3. a 6. hodinka / liturgia
15:00
  • 9. hodinka / večiereň
18:00
  • povečerie
NEDEĽA
10:00
  • Božská liturgia
15:00
  • 9. hodinka / večiereň
18:00
  • povečerie
Všetky bohoslužby sú v cirkevnoslovanskom jazyku.